Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Завдання на розрахункову роботу - Частина 2

 

 

Розрахункова робота

Модуль 2.

Задача 8.

Комутаційне поле (КП) з прсторово-часовою комутацією ІКМ каналів має вісім вхідних (Вх.ГТ) і вісім вихідних (Вих.ГТ) групових трактів ІКМ, кожний з яких має по чотири часових канали.

Завданням є встановлення з’єднання між заданими часовими каналами Y i V вхідного X і вихідного W групових трактів.

Побудувати схему комутаційного поля при розбитті вхідних і вихідних трактів на дві групи. Вказати кількість і розрядність комірок інформаційної і керуючої пам’яті.

Для інформаційної пам’яті вибрати циклічний запис, ациклічне зчитування (керування по виходу).

При виконанні завдання необхідно показати на схемі:

 1. Номери блоків інформаційної пам’яті (ІП) і номери комірок, в яких записується інформація з заданих каналів.
 2. Номер блоку керуючої пам’яті (КП) і номер її комірки, де записується адреса комірки ІП, з якої буде зчитуватися інформація.

Знайти кількість еквівалентних точок комутації даного КП і порівняти її з кількістю точок комутації просторової одноланкової повнодоступної комутаційної схеми з такими ж структурними параметрами.

Визначити час запису/зчитування інформації в комірку інформаційної пам’яті, сформулювати вимоги що до швидкодії елементів ІП, а також порівняти частоту тактового сигналу вхідного групового тракту з частотою на шині даних ІП.

Варіанти індивідуальних завдань до задачі 8.

 

Задача 9.

На М вхідних/вихідних групових ІКМ-30/32 групових трактів просторово-часового комутатора цифрових каналів з вторинним ущільненням каналів поступає інфомація з сумарною швидкістю цифрового потоку С, Мбіт/с.

Комутатор реалізований на М секціях ІЗП по 32 комірки і одному АЗП, що керує послідовністю зчитування кодових слів у КІ вихідних ГТ.

 1. Побудувати схему просторово-часового комутатора.
 2. Показати на схемі встановлення з’єднання Y КІ  вхідного ГТ - X з V КІ  вихідного ГТ - W, для чого визначити номер секції і номер комірки ІЗП та номер і вміст комірки АЗП.
 3. Записати формулу і визначити кількість еквівалентних точок комутації даного комутатора.
 4. Визначити тривалість одного інтервалу і циклу вторинного ущільнення.

Варіанти індивідуальних завдань до задачі 9.

 

Задача 10.

На комутаційну систему надходить потік викликів, що створює навантаження Y Ерл.

 1. Визначити ймовірність надходження рівно i викликів Рі (і=0,1,2...N) при примітивному потоці від N джерел і Рі (і=0,1,2...N) при простому потоці викликів.
 2. Визначити математичне очікування і дисперсію кількості викликів для обох потоків.
 3. Побудувати криві розподілу ймовірностей Рі(t)=f(і).
 4. Визначити необхідну кількість вихідних ліній одноланкової повнодоступної схеми для обслуговування даного навантаження Y при втратах рв для обох потоків викликів при умові, що схема працює в режимі з явними втратами.
 5. Провести порівняльний аналіз отриманих результатів в п.2 і п.4.

Варіанти індивідуальних завдань до задачі 10.

 

Задача 11.

G груп абонентських пристроїв повинні бути з’єднані з АТС через концентратори, як показано на рис. 21.

На рис. 21.а трафік від групи пристроїв поступає по декількох каналах, які спільно використовуються даною групою, а на рис. 21.б трафік від всіх пристроїв об’єднується в одну спільну групу каналів.

 1. Визначити, яка сумарна кількість каналів потрібна для обслуговування абонентських пристроїв в обох випадках, щоб імовірність втрат не перевищувала pB. Припустити, що в кожній групі N пристроїв, кожен пристрій активний С % часу. (Комутаційна схема концентратора є одноланковою повнодоступною, алгоритм обслуговування - з явними втратами).
 2. Визначити, як зміниться загальна кількість каналів в обох випадках, якщо буде використовуватися алгоритм обслуговування з очікуванням при необмеженій кількості місць в черзі для очікування.

21a

а)

21b

б)

Рис. 21. Підключення абонентів до АТС:

а) G груп окремо; б) всі абоненти разом.

Варіанти індивідуальних завдань до задачі 11.

 

Задача 12.

 1. Зобразити комутаційне поле цифрової районної АТС, побудоване за структурою «Час-Простір-Час» з керуванням за схемою «вихід-вихід-вхід», якщо на його вхід (вихід) поступає інформація від інших АТС по групових трактах ІКМ-30/32 з сумарною швидкістю С=155 Мбіт/с (STM-1), а також підключено ЗЛЦ ІКМ-30/32 від М віддалених концентраторів з параметрами N і K.
 2. Вказати на схемі комутаційного поля всю необхідну керуючу інформацію при встановленні з’єднання між КІ Y вхідного ГТ Х і КІ V вихідного ГТ W з використанням проміжного КІ Z і знайти час затримки, що буде вноситися комутаційним полем РАТС у даному випадку комутації.

Варіанти індивідуальних завдань до задачі 12.

 

Задача 13.

 1. Побудувати структурну схему концентратора цифрової АТСЕ, на виході якого підключено групові тракти ІКМ-30/32 з сумарною швидкістю передавання С.
 2. Пояснити, які функції виконує концентратор.
 3. Порахувати, скільки можна підключити до концентратора абонентів, якщо навантаження на один цифровий канал дорівнює Y1, а один абонент в середньому займає концентратор на t1 двічі за годину.
 4. Знайти коефіцієнт концентрації концентратора.

Варіанти індивідуальних завдань до задачі 13.

 

Задача 14.

 1. Побудувати просторовий еквівалент цифрового комутаційного поля ЧПЧ і ПЧП при заданих кількостях вхідних ліній N, вихідних ліній M і часових каналів V в кожній цифровій лінії. Описати ,що комутує кожний комутатор кожної ланки.
 2. Визначити складність реалізації побудованих схем (кількість просторових і еквівалентних точок комутації) при керуванні ланками за схемою "вхід-вхід-вихід". Зробити порівняльний аналіз схем в плані економічності.

Варіанти індивідуальних завдань до задачі 14.

 

Задача 15.

Комутаційна система цифрового комутаційного вузла побудована за структурою ЧПЧ: часова ланка (А), просторова ланка (В), часова ланка (С) ємністю 10Х10 ІКМ-30/32 ліній .

Задані:

 • номер вхідної ІКМ-30/32 лінії Х,
 • номер часового каналу Y в лінії Х,
 • номер вихідної ІКМ лінії W,
 • номер часового каналу V в лінії W,
 • номер часової проміжної ліні Z.

Необхідно:

 1. Побудувати схему комутаційної системи відповідно заданого варіанту.
 2. Показати на схемі необхідну інформацію процесу встановлення з’єднання між заданими КІ вхідного і вихідного ГТ (номери і вміст комірок ІЗП та АЗП).
 3. Побудувати просторовий еквівалент схеми ЧПЧ в координатному зображенні і показати шлях проходження інформації від входу Y до виходу V.

Варіанти індивідуальних завдань до задачі 15. 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: