Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Завдання на розрахункову роботу

 

 

Розрахункова робота

Модуль 1.

Задача 1.

Нехай, наприклад, в цикл ІКМ ущільненої лінії входять 5 канальних інтервалів, перший з яких – синхронізуючий.

Зобразіть діаграму циклу передачі для двох послідовних відліків каналів у відповідності з лінійним законом кодування (рис. 1) і сигналу з компресією (рис. 2). Вкажіть всі часові інтервали в циклі. ([1], с. 6-18)

Лінійний закон кодування

Рис. 1. Лінійний закон кодування.

Кодування з компресією

Рис. 2. Кодування з компресією.

Варіанти індивідуальних завдань до задачі 1.

 

Задача 2.

Визначити структурні параметри і зобразити схему однозв’язного і двозв’язного (fАВ1=1, fАВ2=2) дволанкового комутаційного блоку, якщо задані:

N - кількість входів КБ;

М – кількість виходів,

σА - коефіцієнт розширення або стиснення на ланці А,

nA-кількість входів комутатора ланки А (або mА - кількість виходів комутаторів ланки А, або кА- кількість комутаторів в ланці А).

Варіанти індивідуальних завдань до задачі 2.

 

Задача 3.

Побудувати комутаційний блок з параметрами [NxM] на комутаційних пристроях типу (nxm), користуючись способами побудови комутаційних блоків:

  • об’єднання входів,
  • об’єднання виходів,

та комутаційний блок [NxM] на комутаційних пристроях (1хm) способом послідовного з’єднання пристроїв, а також дволанковий комутаційний блок [NxVxM] на КП (nxm).

N, M, V, n і m задані.

Визначити кількість комутаційних пристроїв і точок комутації при побудові одноланкових і дволанкових комутаційних блоків.

Порівняти отримані комутаційні блоки і дати оцінку отриманих результатів в плані економічності.

Варіанти індивідуальних завдань до задачі 3.

 

Задача 4.

Побудувати схему керування дволанковим блоком [64x64x64], виконаного на БФЗ (8x8).

Встановити з’єднання між заданими входом N і виходом М.

При виконанні завдання необхідно:

  1. Вказати кутові реле і реле вх./вих., які повинні спрацювати в кожному ТЕЗі, що закріплений за ланками C і D.
  2. Визначити номер і вказати на схемі керування блоком феридові реле, за допомогою яких встановлюється з’єднання.
  3. Вказати координатні сигнали для кожної ланки, які поступають з керуючого пристрою і забезпечують включення керуючих реле в ТЕЗі, що закріплений за кожною ланкою.
  4. Показати шлях проходження імпульсу струму від генератора дзвоноподібних імпульсів (ГДІ), який забезпечує включення (замикання) необхідних феридових реле.
  5. Пояснити, чому спрацьовують феридові реле, які забезпечують з’єднання входу з виходом.
  6. Пояснити роботу схеми при виключенні (розмиканні) феридових реле в одній і в двох ланках і показати шлях проходження імпульсу струму при роз’єднанні.

Варіанти індивідуальних завдань до задачі 4.

 

Задача 5.

Для заданої загальної кількості входів/виходів N триланкової комутаційної схеми, згідно з умовою Клоза, знайти кількість комутаторів середньої ланки, при якій відсутні внутрішні блокування; знайти кількість входів комутатора вхідної і виходів комутатора вихідної ланки, при якій кількість точок комутації буде мінімальною.

Побудувати загальну схему комутатора.

Обчислити кількість точок комутації і порівняти її з кількістю точок одноланкової повнодоступної комутаційної схеми.

Варіанти індивідуальних завдань до задачі 5.

 

Задача 6.

1.Визначити час затримки інформації в двох напрямках передачі по ЗЛЦ1 і ЗЛЦ2 (де ЗЛЦ – з’єднувальна лінія цифрова, яка є багатоканальною з обладнанням системою ІКМ 30/32), якщо інформація передається з і-ого каналу ЗЛЦ1 в j-й канал ЗЛЦ2 і, навпаки, з j-ого каналу ЗЛЦ2 в і-й канал ЗЛЦ1. Зобразити часову діаграму передачі.

2.Визначити максимальний і мінімальний час затримки інформації в двох напрямках передачі по ЗЛЦ1 і ЗЛЦ2, а також при яких значеннях і та j затримки в двох напрямках будуть однаковими.

Варіанти індивідуальних завдань до задачі 6.

 

Задача 7.

1. Побудувати схему і визначити номер комірки АЗП комутатора „час” на динамічних ІЗП і вміст цієї комірки, якщо необхідно зкомутувати задані вхідний часовий канал X з вихідним Y для цифрової лінії (ЦЛ) з апаратурою ІКМ-30/32.

2. Побудувати комутатор типу „час” на статичних запам’ятовуючих пристороях для ЦЛ, обладнаної апаратурою ІКМ-30/32 і зкомутувати задані часові канали X i Y при ациклічному записі, циклічному зчитуванні ІЗП.

3. Побудувати структурну схему комутатора типу „простір” (загальне зображення) на функціональних елементах – мультиплексорах ємністю 16Х16 (32 КІ в циклі) з послідовною комутацією кодового слова і з’єднати вхідну лінію C з вихідною D в межах часового каналу W.

Варіанти індивідуальних завдань до задачі 7.

  

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: