Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Процес обслуговування викликів в цифрових АТС

 

 

Теоретична частина

 

Прослідкуємо процес встановлення з'єднання на ОС і концентраторах по рис. 10.31 і 10.32. Передаюча частина ЗЛЦ від К підключається до входу КП опорної станції, а приймальна частина цієї ЗЛЦ — до виходу. Припустимо, що концентратор викликаючого абонента А підключений до ОС через лінію 1, а абонента, що викликається Б - через лінію М. При надходженні виклику від абонента А визначник Вн концентратора розпізнає сигнал виклику (замикання шлейфу АЛ) і передає цю інформацію в УПК. Останній формує сигнальне слово, яке повинно містити інформацію про номер АК і сигнал виклику. Ця інформація в двійковому коді за допомогою АППІ по 16-му часовому каналу ЗЛЦ1 передається на ОС, де вона приймається АПІ, і потім поступає в ЦУП. На ОС ЦУП по прийнятому сигнальному слову визначає номер концентратора абонента А і, використовуючи дані оперативної пам'яті (ОЗП) в ЦУП, знаходить вільні канали в ЗЛЦ1, що зв'язують даний концентратор з КП опорної станції. Потім вибирається один з вільних каналів, наприклад 1-й. При цьому вибраний канал відмічається зайнятим в ОЗП ЦУП. Далі ЦУП формує для .передачі в УПК концентратора у відповідь слово, що містить інформацію про номер концентратора, номер АК абонента А і номері вибраного 1-го каналу. Ця інформація з АПерІ передається по 16-му каналу ЗЛЦ1 у бік концентратора і приймається останнім в УПК. З УПК ця інформація передається в ПУКП концентратора, яке забезпечує встановлення з'єднання АК абонента А з і-м каналом ЗЛЦ1, після чого УПК звільняється. Далі ЦУП формує декілька команд в ПКП для передачі з ПУКП, ПАС і ПНІ опорної станції.

 

В ПУКП передаються дві команди для встановлення в КП двох внутрішньостанційних цифрових з’єднувальних шляхів: одного (ВЗШ1) між і-м каналом ЗЛЦ — ПАС і і-м каналом приймальної частини ЗЛЦ1 до концентратора абонента А і другого (ВЗШ2) — між і-м каналом ЗЛЦ — ПНІ і і-м каналом (передаюча частина) ЗЛЦ1. В результаті виконання цих команд абоненту з ПАС передається сигнал «Відповідь станції», після чого абонент набирає номер абонента, що викликається, який приймається і фіксується в ПНІ. Під час поступлення першої цифри номера ЦУП видає команду на відключення сигналу «Відповідь станції» з ПАС, проте ВЗШ1 при цьому зберігається. Після прийому номерної (адресної) інформації ПНІ видає її в ЦУП, де вона аналізується. При цьому визначається номер необхідного концентратора і по номеру лінії абонента Б, що викликається, з'ясовується в ОЗП ЦУП його стан.

 

Якщо лінія абонента Б вільна, ЦУП відшукує за інформацією, що зберігається в ОЗП, вільний канал ЗЛЦ М до концентратора абонента Б. Припустимо, що вибраний канал j в ЗЛЦ М. Тоді цей канал ЦУП відзначає зайнятим в ОЗП. Далі ЦУП формує управляючу інформацію (сигнальне слово), що містить номер АК абонента Б і номер вибраного j-го каналу для передачі її через АПерІ по 16-му каналу ЗЛЦ М в УПК концентратора абонента Б.

 

Одержавши цю інформацію, УПК підключає АК абонента Б до j -го каналу ЗЛЦ М, після чого УПК передає інформацію в ЦУП ОС про отримання і реалізацію команди управління. Далі ЦУП передає команду в ПУКП на встановлення з’єднувального шляху між j -м каналом ЗЛЦ-ПАС і j-м каналом ЗЛЦ М до концентратора абонента Б (ВЗШ3), а також команду для роз'єднання з’єднувального шляху між і-м каналом ЗЛЦ1 і ПНІ (ВЗШ2). При цьому в ПАС з ЦУП передаються дві команди: одна для підключення сигналу «Посилка виклику» по каналу j ЗЛЦ М і далі в АЛ абонента Б, а інша для підключення до каналу і ЗЛЦ —ПАС і далі ВЗШ1 до і-го каналу ЗЛЦ сигналу «Контроль посилки виклику» для передачі його в ТА абонента А.

 

Після відповіді абонента Б ЦУП передає дві команди в ПУКП для підготовки включення розмовних з’єднувальних шляхів в КП.

 

Надходження сигналу відповіді відмічається визначником Вн концентратора абонента Б, який передається в УПК і далі по 16-му каналу ЗЛЦ М, через АПІ в ЦУП опорній станції. Після цього ЦУП видає команду на включення розмовного тракту в КП ОС (ВЗШ4 і ВЗШ5), а також формує і передає в ПУКП команду на роз'єднання з’єднувальних шляхів ВЗШ1 і ВЗШЗ і на звільнення каналів і та j в ЗЛЦ — ПАС і відключення в ПАС викликаючого і контрольного сигналів. Утримання з'єднання в КП (ВЗШ4 і ВЗШ5) забезпечується ПУКП.

 

При відбої з боку одного з абонентів визначник Вн відповідного концентратора приймає сигнал відбою, передає цю інформацію в УПК по 16-му каналу в ЦУП ОС. Центральний управляючий пристрій ОС передає команду в ПУКП на звільнення з’єднувальних шляхів ВЗШ4 і ВЗШ5 і одночасно видає управляючу команду в УПК концентратора, в якому зафіксований відбій, для звільнення з’єднувального шляху в КП концентратора. Абонент іншого концентратора, якщо він ще не дав відбій, повинен одержати сигнал «Зайнято». Для цього ЦУП забезпечує в КП ОС з’єднувальний шлях ВЗШ1, якщо першим дав відбій абонент Б, або ВЗШ2, якщо відбій поступив від абонента А. Сигнал «Зайнято» посилається з ПАС по команді ЦУП або по кналу і в ЗЛЦ — ПАС і ЗЛЦ1, або по каналу j в ЗЛЦ —ПАС і ЗЛЦ М.

 

Після того, як другий абонент дасть відбій, процедура роз'єднання аналогічна вищеописаній.

 

Як видно з опису процесів встановлення і роз'єднання з'єднань, в КП опорної станції використовуються декілька з’єднувальних шляхів відповідно до етапів обслуговування виклику. Такий спосіб одержав назву багатоетапного. Характерною його особливістю є те, що з’єднувальний шлях, утворений на одному етапі обслуговування, як правило, роз’єднується при переході до іншого етапу. Число етапів обслуговування залежить від цілого ряду факторів: функціональних задач, що виконуються в процесі встановлення з'єднання, виду встановлюваних з'єднань (внутрішньостанційних, вихідних, вхідних), структурної схеми АТСЕ (кінцева, транзитна), необхідності утворення з’єднувальних шляхів в КП між каналами, розміщеними в різних часових інтервалах, і ін. Ці особливості визначають специфіку програмного забезпечення на цифрових АТСЕ.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: