Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Остання сторінка - лабораторні роботи

 

 

Лабораторні роботи

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

ОСНОВИ КОМУТАЦІЇ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання лабораторних робіт №1-9

для студентів базового напряму “Телекомунікації

 

Укладач Чернихівський Євген Михайлович
Редактор Галина Клим
Комп’ютерне верстання Ірини Жировецької

 

 

 

Здано у видавництво 08.09.2009.Пiдписано до друку 1.10.2009.

Формат 60x84(1/16). Папiр офсетний. Друк на рiзографi.

Умовн. друк. арк. 4,29. Обл.-вид. арк. 2,00.Наклад 100 прим. Зам. 90667.

Видавництво Нацiонального унiверситету “Львiвська полiтехнiка”

Реєстрацiйне свiдоцтво серiї ДК № 751 вiд 27.12.2001 р.

Полiграфiчний центр Видавництва

Нацiонального унiверситету “Львiвська полiтехнiка”

вул. Ф. Колесси, 2, Львiв, 79000

тел. +38 (032) 258 21 46, факс +32 (032) 258 21 36

vlp.com.ua, ел. пошта: vmr[at]vlp.com.ua

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: