Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Остання сторінка - курсова робота

 

 

Курсова робота

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

ОСНОВИ КОМУТАЦІЇ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсової роботи

на тему “Розрахунок комутаційних систем

для студентів базового напряму “Телекомунікації

 

Укладач Чернихівський Євген Михайлович
Редактор Галина Клим
Комп’ютерне верстання Ірини Жировецької

 

 

 

Здано у видавництво 08.09.2009.Пiдписано до друку 1.10.2009.

Формат 60x84(1/16). Папiр офсетний. Друк на рiзографi.

Умовн. друк. арк. 4,29. Обл.-вид. арк. 2,00.Наклад 100 прим. Зам. 90667.

Видавництво Нацiонального унiверситету “Львiвська полiтехнiка”

Реєстрацiйне свiдоцтво серiї ДК № 751 вiд 27.12.2001 р.

Полiграфiчний центр Видавництва

Нацiонального унiверситету “Львiвська полiтехнiка”

вул. Ф. Колесси, 2, Львiв, 79000

тел. +38 (032) 258 21 46, факс +32 (032) 258 21 36

vlp.com.ua, ел. пошта: vmr[at]vlp.com.ua

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: