Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

6.1. Розрахунок структурних параметрів багатоланкової комутаційної схеми

 

 

Курсова робота

У багатоланкових комутаційних схемах використовують два типи ланок: ланки на розширення і ланки на змішування.

Ланки на розширення викорис­товуються для забезпечення необхідної кількості входів (виходів) КС, а ланки на змішування – для зменшення внутрішнього блокування за рахунок збіль­шення множини альтернативних обхідних шляхів.

Від кількості ланок кому­та­ційного поля також залежить економічна ефективність КС. Як показав аналіз комутаційних схем з різною кількістю ланок, оптимальна кількість ланок на змішування становить 1-3.

Для нашого варіанта розрахунків багатоланкової КС приймемо, що оптимальна кількість ланок zopt = 5, кількість ланок на розширення zroz = 4 і кількість ланок на змішування zzm = 1. Граф такої КС показано на рис. 16., а сама схема в загальному вигляді побудована на рис. 17.

 

Імовірнісний граф багатоланкової КС

Рис. 16. Імовірнісний граф багатоланкової КС

 

Багатоланкова схема

Рис. 17. Багатоланкова комутаційна система:
4 ланки на розширення, 1 на змішування

Знайдемо кількість входів і виходів комутатора, на яких побудована така схема.

Оскільки nzroz, то nmkzrozN, де [ ] означає заокруглення до найближчого цілого числа.

Отже, загальна кількість входів і виходів багатоланкової КС становитиме NMnzroz.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: