Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

2.4. Обслуговування викликів простого потоку КС з очікуванням - Сторінка 2

 

 

Курсова робота

2.4.3. Розрахунок умовних втрат

Втрати за часом pt, чи pg0 – імовірність того, що виклик, що надій­шов, буде обслужений після деякого часу очікування, не дозволяють достат­ньою мірою охарактеризувати якість обслуговування комутаційною системою з очікуванням потоку викликів, що надходить. Отримана характеристика ptdvy визначає частину викликів, обслуговування яких відбу­вається після деякого часу очікування, проте не дає відповіді на питання: як розподіляється час очікування початку обслуговування для викликів, що потрапляють в чергу. Для отримання відповіді на це запитання знайдемо pgt – імовірність того, що виклик, який надійшов в довільний момент часу, потрапить на очікування і час очікування буде більше t.

Отже, умовні втрати – це імовірність того, що час очікування gamma буде більшим від допустимого часу очікування t.

При розрахунку умовних втрат приймається, що тривалість обслугову­вання викликів розподілена за експоненційним законом:

Ft (6)

У загальному випадку, вираз для розрахунку умовних втрат має вигляд:

f7 (7)

де β – інтенсивність обслуговування;

t – допустимий час обслуговування.

Якщо за одиницю вимірювання часу gamma і t прийняти середню тривалість одного зайняття t‾, то β=1, а t* – час, виражений в умовних одиницях часу:

f8 (8)

Тоді, умовні втрати для всіх викликів, що надійшли:

f9 (9)

Умовні втрати для всіх очікуючих викликів:

f10 (10)

Побудувати графічну залежність pgtz та p0gt від t*.

Знайти умовні втрати всіх поступивших і очікуючих викликів для до­пустимого середнього часу очікування t1*=0.1 та t2*=0.01.

 

2.4.4. Розрахунок середнього часу очікування

До характеристик процесу обслуговування потоку викликів, що надхо­дить у системах з очікуванням, крім pg0 і pgt належать:

середній час очікування початку обслуговування gamma_s, віднесеного до всіх викликів, що надійшли;

середній час очікування початку обслуговування gamma0_s, віднесеного до всіх очікуючих викликів;

середня довжина черги r‾.

Визначимо ці величини.

f11 (11)

Отже, середній час очікування початку обслуговування по відношенню до всіх викликів, що надійшли при β=1, знаходимо за формулою

f12 (12)

Середній час очікування початку обслуговування, віднесений тільки до затриманих викликів:

f13 (13)

а при β=1

f14 (14)

 

2.4.5. Розрахунок середньої довжини черги

Середня довжина черги визначається як середній час очікування початку обслуговування виклику, віднесеного до всіх викликів, що надходять, помно­жений на інтенсивність навантаження, яке надходить:

f15, чи f15_1.  (15) 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: