Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

2.4. Обслуговування викликів простого потоку КС з очікуванням

 

 

Курсова робота

Комутаційна система з очікуванням – це система, для якої виклик, що надійшов на вхід під час зайняття всіх з’єднувальних шляхів, ставиться на очікування і обслуговується по мірі звільнення з’єднувальних шляхів.

Схематичне зображення КС з очікуванням показано на рис. 7.

Одноланкова повнодоступна КС з очікуванням

Рис. 7. Одноланкова повнодоступна КС з очікуванням

N - кількість входів комутаційної схеми,

Yn - сумарна поступаюча інтенсивність навантаження,

v - кількість ліній, що обслуговує задану інтенсивність навантаження,

pо - імовірність очікування.

Порівняно зі схемою з блокуванням тут використовується буфер для очікування обслуговування.

Комутаційна система з очікуванням характеризується деякими парамет­рами, основними з яких є:

  • імовірність очікування обслуговування,
  • середній час очікування,
  • середня довжина черги,
  • умовна імовірність.

 

2.4.1. Розрахунок імовірності очікування

Імовірність очікування обслуговування – це імовірність того, що виклик, який надійшов, не буде обслужений негайно, а очікуватиме початку обслу­говування протягом певного часу. Ця імовірність визначається за другою формулою Ерланга, яка визначає імовірність очікування при обслуговуванні виклику пучком із v ліній, на який надходить простий потік викликів з навантаженням Y Ерл.:

Друга формула Ерланга (5)

де EvY – втрати повнодоступного пучка, що визначаються за першою формулою Ерланга.

Для визначення імовірності очікування у формулу підставляємо значення кількості ліній, отримане в п. 2.1.

Отже, можна порівняти якість обслуго­вування КС з блокуванням і КС з очікуванням при однаковій вартості цих комутаційних систем.

 

2.4.2. Розрахунок кількості ліній у напрямку

Для розрахунку кількості ліній в напрямку використовується вираз (5) і метод підбору. Шукаємо таку кількість ліній v, при якій для обслуговування навантаження Y, що надходить на вхід КС, імовірність очікування дорівню­ватиме заданій якості обслуговування pb. Для розрахунків використовується перша і друга формули Ерланга.

Побудувати графічну залежність імовірності очікування DvY від кіль­кості ліній v для заданої інтенсивності навантаження Y. Користуючись гра­фіком, знайти кількість ліній, необхідну для обслуговування заданого наван­таження з потрібною якістю.

Порівняти результати, отримані графічним мето­дом і методом підбору.

Порівняти економічність КС з втратами і КС з очікуванням при одна­ковій якості обслуговування.

  

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: