Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Технологічна лінійна практика для студентів 4 курсу

 

 

Технологічна практика

І.МЕТА І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ

Навчальна практика є продовженням учбового процесу і має на меті: ознайомлення з призначенням і роботою основного і допоміжного служб підприємств зв'язку;

набуття навичок, необхідних в роботі з інструментами і приладами зв'язку;

ознайомлення з роботою різних ланок підприємства зв'язку: цехом, лабораторією, КБ і тд.;

навчання практиці монтажу, зборки і налагодження блоків і вузлів апаратури зв’язку;

Для здійснення виконання поставлених задач під час навчальної практики студенти повинні:

навчитися монтажу, зборці, налагодженню і перевірці апаратури зв'язку на робочому місці;

ознайомитися з призначенням і роботою основних і допоміжних служб підприємств зв'язку (шляхом участі в екскурсіях, відвідування лекцій і бесід);

виконати індивідуальні завдання.


ІІ. РОБОЧЕ МІСЦЕ І РОЗПОДІЛ ЧАСУ ПРАКТИКИ

Базами навчальної практики є передові підприємства електрозв'язку, лабораторії кафедри, центр телекомунікаційних та інформаційних технологій НУ “Львівська політехніка.

Тривалість робочого дня студентів - 7 годин, з них 5-5,5 годин приділяється на виконання виробничого завдання на робочому місці, 1,5-2; години на виконання індивідуального завдання.

Розподіл часу ознайомлювапьної практики орієнтовно наступний:

робота на робочому місці - 50-65%.

Робоче місце може мінятися в залежності від потреб підприємства, однак пересування повинне бути заздалегідь передбачено графіком практики ;

заняття,лекції, екскурсії- 10-15%;

виконання індивідуального завдання - 15-20%;

складання і захист звіту-10-15%.

Студент під-час практики повинен вести щоденник, у якому записувати найменування і результати виконаної роботи.


Ш. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Під час проходження навчальної практики студенти виконують операції по зборці, монтажу, налагодженню і перевірці вузлів і блоків телекомунікаційної апаратури, систем передавання та відображення інформації, а також виконують індивідуальні завдання, видані керівниками практики від підприємств і кафедри.

У процесі проходження ознайомлювальної практики студент повинен ознайомитися:

з структурою й організацією підприємства, призначенням і роботою основних і допоміжних служб телекомунікаційних підприємств (екскурсії, лекції);

з технологічними основами виробництва деталей і вузлів апаратури зв'язку;

з конструкціями деталей і вузлів систем передавання інформації;

з основами експлуатації пристроїв зв’язку, що випускаються;

з елементами проектування деталей і вузлів телекомунікаційних систем;

проектною документацією на деталі і вузли, схеми з’єднань, які пфедбачені ЄСКД.


IV. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ І ВИРОБНИЧІ ЕКСКУРСІЇ

Теоретичні заняття проводяться у виді лекцій, організованих за планом, що складений керівником практики від інституту в обсязі 6-8 годин. Тематика лекцій охоплює питання технології виробництва, організації роботи телекомунікаційного підприємства, передового досвіду праці на даному підприємстві.

Екскурсії організуються для ознайомлення студентів із підприємством, з призначенням служб і підрозділів, основним устаткуванням і типовою технологією. Звертається увага на нові прогресивні методи праці і на економічну ефективність.


V. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання видаються керівником практики від інституту після узгодження з керівником практики від підприємства. Індивідуальне завдання навчальної практики повинно відображати наступні питання:

Загальні відомості про підприємство;

Описання роботи основних виробничих підрозділів;

Опис алгоритму функціонування телекомунікаційної апаратури, яка вивчалась на практиці;

Креслення, функціональна схема системи чи апаратури зв'язку з використанням стандартів ЄСКД.

Розрахункові задачі пов’язані із проектуванням та роботою вузлів зв’язку (подаються в додатку).


VI. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

При проходженні навчальної практики студенти повинні ознайомитись з основними правилами техніки безпеки на підприємстві в цілому та конкретно на робочому місці, законодавством по охороні праці і навколишнього середовища.


VII. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Звіт про проходження практики ведеться індивідуально кожним студентом і є основним документом, що відображає роботу студента на практиці. У звіт записують всі види виконання робіт. Звіт повинен містити:

Документацію про направлення на практику і завершення практики.

Бланк завдання на практику можна отримати за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1hrlMgd7lmt8MmMe1hCBU_qcT17k7yWf1/view?usp=sharing

Даний бланк роздруковується на одному аркуші формату А4 з обох сторін аркуша, після чого вноситься необхідна інформація. 

Короткі відомості про виконані студентом роботи і відомості, що одержані студентом в результаті виконання даних робіт.

Технічна частина звіту оформляється у відповідності до ЄСКД і відображає пророблену за час практики роботу, відомості, що одержані в процесі її виконання , а також висновки і пропозиції студента. Щоденник з навчальної практики повинен бути завірений керівниками практики від інституту та підприємства та печатками ВУЗу та підприємства.

Для оформлення звіту студенту виділяється наприкінці практики два- три дні.

Закінчивши практику, студент здає диференційований залік.

При оцінці роботи студента на практиці приймається до уваги письмова характеристика, дана йому керівником практики від підприємства.


Завдання на технологічну лінійну практику 

Перед початком практики кожен студент отримує номер індивідуального варіанту, згідно якого і виконуються завдання.


Завдання 1.

Згідно поданої теми бакалаврської кваліфікаційної роботи знайти у іншомовних (англомовних) літературних джерелах статтю чи групу статей, які найкраще відповідають темі роботи. Обсяг матеріалів - не менше 5 сторінок тексту (формат А4, шрифт 12, інтервал між рядками 1,5). У звіті навести ці матеріали мовою оригіналу, а також переклад на українську мову.


Завдання 2.

1. Написати короткий змістовний реферат (5-6 сторінок А4) на одну з наступних тем, згідно заданого варіанту:

 1. Технологія комутації пакетів.
 2. Технологія пакетної комутації АТМ.
 3. Технологія комутації пакетів Ethernet.
 4. Технологія комутації по мітках – MPLS, принципи комутації та елементи мережі.
 5. Принципи роботи комутатора АТМ, комутація і буферизація комірок.
 6. Узагальнена структурна схема комутатора Ethernet.
 7. Підсистеми абонентського та лінійного доступу.
 8. Типова структурна схема мережі абонентського доступу.
 9. Типи абонентських терміналів і абонентських ліній.
 10. Абонентська сигналізація. Порядок обміну сигналами абонентської сигналізації.
 11. Міжстанційна сигналізація.
 12. З’єднувальні лінії, їх типи та параметри.
 13. Лінійні стики.
 14. Функціональні підсистеми сигналізації та керування.
 15. Види сигнальної взаємодії на ділянках мережі.
 16. Способи та принципи керування комутацією.
 17. Класифікація та визначення сучасних цифрових систем комутації.
 18. Переваги цифрових систем комутації і розподілу інформації.
 19. Узагальнена архітектура сучасних цифрових систем комутації.
 20. Архітектура цифрової системи комутації каналів.
 21. Цифрова система комутації «Квант-Е».
 22. Підсистема вузько смугового абонетського доступу і комутації ЦСК «Квант-Е».
 23. Підсистеми лінійного доступу, сигналізації, синхронізації, керування та експлуатації.
 24. Абонентський радіодоступ стандарту DECT.
 25. Технології переходу від комутації каналів до комутації пакетів в ЦСК.
 26. Архітектура ЦСК з комутацією пакетів SI-2000/v.6.
 27. Підсистеми вузькосмугової та широкосмугової комутації.
 28. Підсистема синхронізації та сигналізації ЦСК SI-2000/v.6.
 29. Архітектура спільноканальної сигналізації СКС №7.
 30. Типи сигнальних одиниць та їх формати в СКС №7.
 31. Комутаційні системи на мережах доступу і транспортних мережах.
 32. Взаємодія сигналізацій при встановленні з’єднання.
 33. Сценарії сигнального обміну при встановленні і руйнуванні з’єднань.
 34. Основні задачі проектування систем комутації.
 35. Послідовність проектування систем комутації.
 36. Методика розрахунку систем комутації для мультисервісних мереж.
 37. Методика розрахунку систем комутації для мереж з комутацією каналів.
 38. Прогнозування та розподіл навантаження.
 39. Мережі наступного покоління NGN.
 40. Функціональна архітектура та основні логічні рівні NGN.
 41. Функціональні площини NGN.
 42. Перелік мультисервісних послуг і якість обслуговування.
 43. Впровадження мереж NGN на МТМ.
 44. Впровадження мереж NGN на ТМ САР.
 45. Обладнання мереж NGN.
 46. Основні види сигналізації в мережах NGN.
 47. Алгоритми взаємодії сигналізації в мережах NGN.
 48. Технічна експлуатація мереж NGN.
 49. Управління та адміністрування мереж NGN.
 50. Безпека інформації в мережах NGN.
 51. Конфігурація користувачів (DHCP, PPP).
 52. Технололгія комутації пакетів.
 53. Технологія пакетної комутації АТМ.
 54. Технологія комутації пакетів Ethernet.
 55. Технологія комутації по мітках – MPLS, принципи комутації та елементи мережі.
 56. Принципи роботи комутатора АТМ, комутація і буферизація комірок.
 57. Узагальнена структурна схема комутатора Ethernet.
 58. Підсистеми абонентського та лінійного доступу.
 59. Типова структурна схема мережі абонентського доступу.
 60. Типи абонентських терміналів і абонентських ліній.
 61. Абонентська сигналізація. Порядок обміну сигналами абонентської сигналізації.
 62. Міжстанційна сигналізація.
 63. З’єднувальні лінії, їх типи та параметри.
 64. Лінійні стики.
 65. Функціональні підсистеми сигналізації та керування.
 66. Види сигнальної взаємодії на ділянках мережі.
 67. Способи та принципи керування комутацією.
 68. Класифікація та визначення сучасних цифрових систем комутації.
 69. Переваги цифрових систем комутації і розподілу інформації.
 70. Узагальнена архітектура сучасних цифрових систем комутації.
 71. Архітектура цифрової системи комутації каналів.
 72. Цифрова система комутації «Квант-Е».
 73. Підсистема вузько смугового абонетського доступу і комутації ЦСК «Квант-Е».
 74. Підсистеми лінійного доступу, сигналізації, синхронізації, керування та експлуатації.
 75. Абонентський радіодоступ стандарту DECT.
 76. Технології переходу від комутації каналів до комутації пакетів в ЦСК.
 77. Архітектура ЦСК з комутацією пакетів SI-2000/v.6.
 78. Підсистеми вузькосмугової та широкосмугової комутації.
 79. Підсистема синхронізації та сигналізації ЦСК SI-2000/v.6.
 80. Архітектура спільноканальної сигналізації СКС №7.
 81. Типи сигнальних одиниць та їх формати в СКС №7.
 82. Комутаційні системи на мережах доступу і транспортних мережах.
 83. Взаємодія сигналізацій при встановленні з’єднання.
 84. Сценарії сигнального обміну при встановленні і руйнуванні з’єднань.
 85. Основні задачі проектування систем комутації.
 86. Послідовність проектування систем комутації.
 87. Методика розрахунку систем комутації для мультисервісних мереж.
 88. Методика розрахунку систем комутації для мереж з комутацією каналів.
 89. Прогнозування та розподіл навантаження.
 90. Мережі наступного покоління NGN.
 91. Функціональна архітектура та основні логічні рівні NGN.
 92. Функціональні площини NGN.
 93. Перелік мультисервісних послуг і якість обслуговування.
 94. Впровадження мереж NGN на МТМ.
 95. Впровадження мереж NGN на ТМ САР.
 96. Обладнання мереж NGN.
 97. Основні види сигналізації в мережах NGN.
 98. Алгоритми взаємодії сигналізації в мережах NGN.
 99. Технічна експлуатація мереж NGN.
 100. Методика розрахунку систем комутації для мереж з комутацією каналів.
 101. Прогнозування та розподіл навантаження.
 102. Мережі наступного покоління NGN.
 103. Функціональна архітектура та основні логічні рівні NGN.
 104. Функціональні площини NGN.
 105. Перелік мультисервісних послуг і якість обслуговування.
 106. Впровадження мереж NGN на МТМ.
 107. Впровадження мереж NGN на ТМ САР.
 108. Обладнання мереж NGN.
 109. Основні види сигналізації в мережах NGN.
 110. Алгоритми взаємодії сигналізації в мережах NGN.

Хоча деякі теми рефератів і повторюються, копіювання рефератів не допускається, кожен реферат має бути індивідуальним, без плагіату. При значному співпадінні текстів суміжних рефератів відхиляються обидва варіанти і направляються на допрацювання.


Завдання 3.

1. Дати короткий опис (5-6 сторінок А4 змістовного зв'язного тексту) основного спектру обладнання автоматичної телефонної станції МТ 20/25, а також особливості реалізації і функціонування комутаційного поля даної станції. 

2. Побудувати комутаційне поле ступені групового пошуку ємністю [N x M] групових трактів ІКМ-30/32 по типу комутаційного поля системи МТ-20/25 на цифрових модулях (n x m) каналів.

 Варіанти завдань:

N вар.

[N x M]

(n x m)

1.

2048 x 2048

1024 x 512

2.

2048 x 2048

1024 x 256

3.

2048 x 2048

1024 x 128

4.

2048 x 2048

512 x 256

5.

2048 x 2048

512 x 128

6.

2048 x 2048

256 x 128

7.

2048 x 2048

2048 x 512

8.

2048 x 2048

2048 x 256

9.

2048 x 2048

2048 x 1024

10.

2048 x 2048

2048 x 128

11.

4046 x 4046

1024 x 512

12.

4046 x 4046

1024 x 256

13.

4046 x 4046

1024 x 128

14.

4046 x 4046

512 x 256

15.

4046 x 4046

512 x 128

16.

4046 x 4046

256 x 128

17.

4046 x 4046

2048 x 512

18.

4046 x 4046

2048 x 256

19.

4046 x 4046

2048 x 1024

20.

4046 x 4046

2048 x 128

21.

2048 x 2048

128 x 64

22.

2048 x 2048

256 x 128

23.

2048 x 2048

2048 x 512

24.

2048 x 2048

2048 x 256

25.

2048 x 2048

2048 x 1024

26.

2048 x 2048

2048 x 128

27.

4046 x 4046

1024 x 512

28.

4046 x 4046

1024 x 256

29.

1024 x 1024

1024 x 512

30.

1024 x 1024

1024 x 256

31.

1024 x 1024

1024 x 128

32.

1024 x 1024

512 x 256

33.

1024 x 1024

512 x 128

34.

1024 x 1024

256 x 128

35.

1024 x 1024

2048 x 512

36.

1024 x 1024

2048 x 256

37.

1024 x 1024

2048 x 1024

38.

1024 x 1024

2048 x 128

39.

512 x 512

1024 x 512

40.

512 x 512

1024 x 256

41.

512 x 512

1024 x 128

42.

512 x 512

512 x 256

43.

512 x 512

512 x 128

44.

512 x 512

256 x 128

45.

512 x 512

256 x 64

46.

512 x 512

128 x 64

47.

512 x 512

128 x 512

48.

512 x 512

256 x 512

49.

1024 x 1024

128 x 64

50.

1024 x 1024

256 x 128

51.

1024 x 1024

2048 x 512

52.

1024 x 1024

2048 x 256

53.

1024 x 1024

2048 x 1024

54.

1024 x 1024

2048 x 128

55.

512 x 512

1024 x 512

56.

512 x 512

1024 x 256

57.

2048 x 2048

1024 x 128

58.

2048 x 2048

512 x 256

59.

2048 x 2048

512 x 128

60.

2048 x 2048

256 x 128

61.

2048 x 2048

2048 x 512

62.

2048 x 2048

2048 x 256

63.

2048 x 2048

2048 x 1024

64.

2048 x 2048

2048 x 128

65.

2048 x 2048

1024 x 512

66.

2048 x 2048

1024 x 256

67.

4046 x 4046

1024 x 128

68.

4046 x 4046

512 x 256

69.

4046 x 4046

512 x 128

70.

4046 x 4046

256 x 128

71.

4046 x 4046

256 x 64

72.

4046 x 4046

128 x 64

73.

4046 x 4046

128 x 512

74.

4046 x 4046

256 x 512

75.

4046 x 4046

128 x 64

76.

4046 x 4046

256 x 128

77.

2048 x 2048

2048 x 512

78.

2048 x 2048

2048 x 256

79.

2048 x 2048

2048 x 1024

80.

2048 x 2048

2048 x 128

81.

2048 x 2048

1024 x 512

82.

2048 x 2048

1024 x 256

83.

4046 x 4046

512 x 256

84.

4046 x 4046

512 x 128

85.

1024 x 1024

256 x 128

86.

1024 x 1024

2048 x 512

87.

1024 x 1024

2048 x 256

88.

1024 x 1024

2048 x 1024

89.

1024 x 1024

2048 x 128

90.

1024 x 1024

1024 x 512

91.

1024 x 1024

1024 x 256

92.

1024 x 1024

1024 x 128

93.

1024 x 1024

512 x 256

94.

1024 x 1024

512 x 128

95.

512 x 512

256 x 128

96.

512 x 512

2048 x 512

97.

512 x 512

2048 x 256

98.

512 x 512

2048 x 1024

99.

2048 x 2048

128 x 64

100.

2048 x 2048

256 x 128

101.

2048 x 2048

2048 x 512

102.

2048 x 2048

2048 x 256

103.

2048 x 2048

2048 x 1024

104.

2048 x 2048

2048 x 128

105.

4046 x 4046

1024 x 512

106.

4046 x 4046

1024 x 256

107.

1024 x 1024

1024 x 512

108.

1024 x 1024

1024 x 256

109.

1024 x 1024

1024 x 128

Завдання 4.

1. Дати короткий опис структури і функціональних можливостей автоматичної телефонної станції 5ESS. (5-6 ст. А4)

2. Розрахувати навантаження, яке обслуговує система 5ESS, якщо середнє навантаження від кожного аналогового і цифрового абонентів дорівнює відповідно у1  (Ерл) і у2 (Ерл). В систему 5ESS включено N SM(RSM) i M MMRSM з максимальною ємністю, кількість ISLU в SM рівна 2, відношення аналогових і цифрових абонентів в ISLU складає n/m. Ємність ISLU становить 2048 аналогових абонентських ліній (АЛ) або 1024 цифрових АЛ.

Варіанти завдань

№ вар.

y1, Ерл

y2, Ерл

N

M

n/m

1.

0,1

0,1

2

5

0/1

2.

0,05

0,05

10

1

1/0

3.

0,1

0,05

2

5

0/1

4.

0,05

0,1

10

1

1/0

5.

0,1

0,15

2

5

0/1

6.

0,15

0,1

10

1

1/0

7.

0,05

0,2

2

5

0/1

8.

0,2

0,05

10

1

1/0

9.

0,1

0,2

2

5

0/1

10.

0,2

0,1

10

1

1/0

11.

0,1

0,1

7

2

0,75/0,25

12.

0,05

0,05

8

1

0,25/0,75

13.

0,1

0,05

7

2

0,75/0,25

14.

0,05

0,1

8

1

0,25/0,75

15.

0,1

0,15

7

2

0,75/0,25

16.

0,15

0,1

8

1

0,25/0,75

17.

0,05

0,2

7

2

0,75/0,25

18.

0,2

0,05

8

1

0,25/0,75

19.

0,1

0,2

7

2

0,75/0,25

20.

0,2

0,1

8

1

0,25/0,75

21.

0,08

0,05

9

3

0,5/0,5

22.

0,05

0,2

2

5

0/1

23.

0,2

0,05

10

1

1/0

24.

0,1

0,2

2

5

0/1

25.

0,2

0,1

10

1

1/0

26.

0,1

0,1

7

2

0,75/0,25

27.

0,05

0,05

8

1

0,25/0,75

28.

0,1

0,05

7

2

0,75/0,25

29.

0,1

0,1

3

4

0,6/0,4

30.

0,05

0,05

4

1

0,4/0,6

31.

0,1

0,05

3

4

0,6/0,4

32.

0,05

0,1

4

1

0,4/0,6

33.

0,1

0,15

3

4

0,6/0,4

34.

0,15

0,1

4

1

0,4/0,6

35.

0,05

0,2

3

4

0,6/0,4

36.

0,2

0,05

4

1

0,4/0,6

37.

0,1

0,2

3

4

0,6/0,4

38.

0,2

0,1

4

1

0,4/0,6

39.

0,1

0,1

5

2

0,3/0,7

40.

0,05

0,05

6

3

0,7/0,3

41.

0,1

0,05

5

2

0,3/0,7

42.

0,05

0,1

6

3

0,7/0,3

43.

0,1

0,15

5

2

0,3/0,7

44.

0,15

0,1

6

3

0,7/0,3

45.

0,05

0,2

5

2

0,3/0,7

46.

0,2

0,05

6

3

0,7/0,3

47.

0,1

0,2

5

2

0,3/0,7

48.

0,2

0,1

6

3

0,7/0,3

49.

0,05

0,08

5

4

0,5/0,5

50.

0,05

0,2

3

4

0,6/0,4

51.

0,2

0,05

4

1

0,4/0,6

52.

0,1

0,2

3

4

0,6/0,4

53.

0,2

0,1

4

1

0,4/0,6

54.

0,1

0,1

5

2

0,3/0,7

55.

0,05

0,05

6

3

0,7/0,3

56.

0,1

0,05

5

2

0,3/0,7

57.

0,2

0,05

8

1

0,25/0,75

58.

0,1

0,2

7

2

0,75/0,25

59.

0,2

0,1

8

1

0,25/0,75

60.

0,08

0,05

9

3

0,5/0,5

61.

0,05

0,2

2

5

0/1

62.

0,2

0,05

10

1

1/0

63.

0,1

0,2

2

5

0/1

64.

0,2

0,1

10

1

1/0

65.

0,1

0,1

7

2

0,75/0,25

66.

0,05

0,05

8

1

0,25/0,75

67.

0,1

0,05

7

2

0,75/0,25

68.

0,1

0,1

3

4

0,6/0,4

69.

0,05

0,05

4

1

0,4/0,6

70.

0,1

0,05

3

4

0,6/0,4

71.

0,05

0,1

4

1

0,4/0,6

72.

0,1

0,15

3

4

0,6/0,4

73.

0,15

0,1

4

1

0,4/0,6

74.

0,05

0,2

3

4

0,6/0,4

75.

0,2

0,05

4

1

0,4/0,6

76.

0,1

0,2

3

4

0,6/0,4

77.

0,2

0,1

4

1

0,4/0,6

78.

0,1

0,1

5

2

0,3/0,7

79.

0,05

0,05

6

3

0,7/0,3

80.

0,1

0,05

5

2

0,3/0,7

81.

0,05

0,1

6

3

0,7/0,3

82.

0,1

0,15

5

2

0,3/0,7

83.

0,15

0,1

6

3

0,7/0,3

84.

0,05

0,2

5

2

0,3/0,7

85.

0,2

0,05

6

3

0,7/0,3

86.

0,1

0,2

5

2

0,3/0,7

87.

0,2

0,1

6

3

0,7/0,3

88.

0,05

0,08

5

4

0,5/0,5

89.

0,05

0,2

3

4

0,6/0,4

90.

0,2

0,05

4

1

0,4/0,6

91.

0,1

0,2

3

4

0,6/0,4

92.

0,15

0,1

10

1

1/0

93.

0,05

0,2

2

5

0/1

94.

0,2

0,05

10

1

1/0

95.

0,1

0,2

2

5

0/1

96.

0,2

0,1

10

1

1/0

97.

0,1

0,1

7

2

0,75/0,25

98.

0,05

0,05

8

1

0,25/0,75

99.

0,2

0,05

10

1

1/0

100.

0,1

0,2

2

5

0/1

101.

0,2

0,1

10

1

1/0

102.

0,1

0,1

7

2

0,75/0,25

103.

0,05

0,05

8

1

0,25/0,75

104.

0,1

0,05

7

2

0,75/0,25

105.

0,1

0,1

3

4

0,6/0,4

106.

0,05

0,05

4

1

0,4/0,6

107.

0,1

0,05

3

4

0,6/0,4

108.

0,05

0,1

4

1

0,4/0,6

109.

0,1

0,15

3

4

0,6/0,4

110.

0,15

0,1

4

1

0,4/0,6

Номери індивідуальних варіантів завдання для студентів 4 курсу:

1  . Група ТК-41

1  .  Дереш Максим Володимирович

2  .  Думич Андрій Тарасович

3  .  Злотніцький Олександр Ігорович

4  .  Каспшишак Андрій Володимирович

5  .  Катола Юрій Олегович

6  .  Качурак Юрій Михайлович

7  .  Кондратюк Вікторія Геннадіївна

8  .  Льовін Дмитро Володимирович

9  .  Макаренко Леонід Сергійович

10  .  Мельников Сергій Олександрович

11  .  Мисаковець Дем`ян Олексійович

12  .  Місько Олег Романович

13  .  Недокус Олег Олегович

14  .  Никончук Петро Вікторович

15  .  Новосілець Наталія Любомирівна

16  .  Нягу Едуард Едуардович

17  .  Ситків Максим Андрійович

18  .  Францев Святослав Георгійович

19  .  Фролов Леонід Артурович

20  .  Циганко Тарас Іванович

21  .  Чабан Олена Петрівна

22  .  Яшин Ян Сергійович


2  . Група ТК-42

23  .  Богомолова Галина Дмитрівна

24  .  Валько Богдан-Мирослав Ігорович

25  .  Ворко Роман Васильович

26  .  Вуєк Мар`яна Ігорівна

27  .  Ганяк Олег Іванович

28  .  Глива Богдан Сергійович

29  .  Глущук Олег Володимирович

30  .  Гордійчук-Бублівська Олена Василівна

31  .  Горячко Данило Святославович

32  .  Данилів Роман Ігорович

33  .  Дем`ян Михайло Олегович

34  .  Задільський Іван Романович

35  .  Кмін Віктор Олександрович

36  .  Ковальчук Андрій Ігорович

37  .  Кожуров Юрій Михайлович

38  .  Колопельник Денис Романович

39  .  Кукуріка Олександр Григорович

40  .  Леськів Андрій Ігорович

41  .  Михалина Олег Тарасович

42  .  Момот Богдан Михайлович

43  .  Мрак Василь Богданович

44  .  Русаков Максим Вікторович


3  . Група ТК-43

45  .  Архіпов Сергій Русланович

46  .  Бородін Олександр Олексійович

47  .  Брановський Сергій Вячеславович

48  .  Вітровий Юрій Юрійович

49  .  Дух Андрій Олегович

50  .  Єрмоленко Назар Олександрович

51  .  Жилко Вікторія Вікторівна

52  .  Кеба Олег Анатолійович

53  .  Кравець Юрій Валерійович

54  .  Кузьмин Юлія Ігорівна

55  .  Оліярник Юрій Володимирович

56  .  Прус Юрій Володимирович

57  .  Савка Михайло Іванович

58  .  Сало Богдан Іванович

59  .  Собечко Ростислав Олегович

60  .  Тарасенко Андрій Дмитрович

61  .  Христук Юрій Романович

62  .  Цьох Володимир Ігорович

63  .  Шелькевич Арсен Мар`янович

64  .  Шмигельський Олександр Вікторович

65 .  Шостачук Назарій Олегович


4. Група ТК-44

66  .  Бориславський Назар Петрович

67  .  Волуйкевич Павло Стефанович

68  .  Граб Степан Вікторович

69  .  Дацюк Сергій Йосипович

70  .  Добрянський Дмитро Олегович

71  .  Капустяк Роман Володимирович

72  .  Ключковський Микола Васильович

73  .  Кременчук Вікторія Русланівна

74  .  Лапов Віталій Олександрович

75  .  Марків Катерина Володимирівна

76  .  Матійців Богдан Любомирович

77  .  Мацьковський Володимир Ярославович

78  .  Морозович Назарій Вікторович

79  .  Наконечна Богдана Іванівна

80  .  Оприско Андрій Ігорович

81  .  Свердан Мар`ян Миколайович

82  .  Станько Богдан Богданович

83  .  Сухий Ярослав Володиирович

84  .  Чернов Владислав Сергійович

85  .  Шкоропад Юрій Ігорович

86  .  Штогрин Павло Володимирович

87  .  Шубин Богдан Петрович


4. Група ТК-45

88  .  Бурбан Ярослав Романович

89  .  Куриляк Софія Миронівна

90  .  Лебедченко Дмитро Ігорович

91  .  Луців Назарій Михайлович

92  .  Максим Олег Богданович

93  .  Несен Орест Юрійович

94  .  Олійник Тарас Іванович

95  .  Осінцев Костянтин Сергійович

96  .  Остапенко Дмитро Сергійович

97  .  Павлусів Василь Тарасович

98  .  Петрів Ярослав Миколайович

99  .  Світушак Степан Тарасович

100  .  Сергійчук Анатолій Петрович

101  .  Сорочук Софія Василівна

102  .  Сосновський Дмитро Віталійович

103  .  Степанюк Ярослав Олександрович

104  .  Устяк Максим Петрович

105  .  Федоренко Василь Богданович

106  .  Чорний Андрій Анатолійович

107  .  Шерстюк Ярослав Валерійович

108  .  Яринич Михайло Степанович

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: